ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Πρόσκληση για την σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης

Ο Ο.Λ.Α. Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά για την επιλογή αναδόχου, για τη σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors & Officers Liability Insurance),  σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Παροχή Διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθ. 01/2023 Διακήρυξης

Παροχή διευκρινίσεων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής για τη σύμβαση: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης της λιμενικής εγκατάστασης Αλεξανδρούπολης αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε.»

Επίσκεψη Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.

Σε τροχιά υλοποίησης το σχέδιο για την ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης

 

Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοινώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, Δημήτρη Πολίτη, του Εκτελεστικού Συμβούλου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη και στελεχών του Ταμείου στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (ΟΛΑ Α.Ε.).

Τα δύο εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ συναντήθηκαν με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κωνσταντίνο Χατζηκωνσταντίνου και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΑ Α.Ε., Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, μετά τη ματαίωση του διαγωνισμού για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν τα εξής:

  • Η υλοποίηση των έργων για την αποκατάσταση των βαθών της λιμενολεκάνης και του διαύλου εισόδου – εξόδου, την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα και τη σύνδεσή του με τη νέα Περιφερειακή Οδό Αλεξανδρούπολης που ήδη βρίσκεται υπό κατασκευή. Πρόκειται για έργα που θα αναβαθμίσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του λιμένα και θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας, δεδομένου ότι η κίνηση των οχημάτων με προορισμό το λιμάνι δεν θα διεξάγεται μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης. Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα αναλάβουν την ωρίμανση, δημοπράτηση και χρηματοδότηση των έργων συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ (18,5 εκατ. ευρώ για τα έργα εκβάθυνσης και 4,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου). Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα λειτουργήσει ως φορέας χρηματοδότησης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως Αναθέτουσα Αρχή και το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέας ωρίμανσης των έργων. Τα συγκεκριμένα έργα υποδομής έχουν ήδη χαρακτηριστεί έργα στρατηγικής σημασίας από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής τους στο Ταμείο  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  • Η ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ για την πρόσληψη συμβούλου Στρατηγικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ο οποίος θα αναλάβει την εκπόνηση Business Plan και θα μελετήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης του Οργανισμού Λιμένος. Με βάση το Business Plan θα ληφθούν αποφάσεις για την υλοποίηση επενδύσεων, όπως την προμήθεια εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Οι σύμβουλοι θα εξετάσουν, επίσης, το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΟΛΑ Α.Ε. με νέους χρήστες, ενώ αναμένεται να συνδράμουν στην εφαρμογή του νέου επιχειρηματικού σχεδίου εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό με προϋπολογισμό 550.000 ευρώ έχει οριστεί η 20η Μαρτίου 2023.
  • Τα αιτήματα υφιστάμενων και δυνητικών χρηστών του λιμένα για τη μίσθωση χώρων εντός των εγκαταστάσεων του Οργανισμού.

 

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη 01/2023 ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης λιμενικής εγκατάστασης

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης  Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης της λιμενικής εγκατάστασης Αλεξανδρούπολης, αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε.», με συνολικό προϋπολογισμό 200.000€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 01/2023 διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03-04-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 187792 και στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Επίσκεψη του νέου και του απερχόμενου Διοικητή της ΧΙΙ Μεραρχίας Πεζικού Έβρου στον ΟΛΑ

Τον νέο Διοικητή της ΧΙΙ Μεραρχίας Πεζικού Έβρου, Υποστράτηγο Χρήστο Μπακιρτζή και τον απερχόμενο Διοικητή, Υποστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο υποδέχτηκαν την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης η Διοίκηση της εταιρείας.

Στη συνάντηση που είχαν, ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου συνεχάρησαν τον νέο Διοικητή για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και ευχαρίστησαν τον απερχόμενο Διοικητή για την καλή συνεργασία που είχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

 

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Καθορισμός ανταλλαγμάτων παραχώρησης χρήσης χώρων για τα έτη 2023 & 2024

Καθορισμός ανταλλαγμάτων παραχώρησης στις χερσαίες ζώνες λιμένων δικαιοδοσίας Ο.Λ.Α. Α.Ε., για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών – ξαπλωστρών και άσκηση υπαίθριου εμπορίου.

Με την υπ’ αριθ. 04/01/31-01-2023 Απόφαση Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε., εγκρίθηκε ο καθορισμός ανταλλαγμάτων παραχώρησης χρήσης χώρων, για τα έτη 2023-2024, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών – ξαπλωστρών και άσκηση υπαίθριου εμπορίου στις χερσαίες ζώνες λιμένων αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε., όπως αναλυτικά αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα και στα επεξηγηματικά διαγράμματα:

Επίσκεψη του Διοικητή της 2ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Συνάντηση με τον Διοικητή της 2ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Αρχιπλοίαρχο Ευστράτιο Γιαμά και την Υπολιμενάρχη Αλεξανδρούπολης Αντιπλοίαρχο Ραλλού Ουζούνογλου είχε ο Πρόεδρος της ΟΛΑ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αυξημένες υποχρεώσεις και ανάγκες ασφαλείας το επόμενο διάστημα στο λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Τριήμερο πένθος για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη

Με απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών με τους 36 νεκρούς.

Τίθεται σε ισχύ από σήμερα 1η έως και την 3η Μαρτίου, με μεσίστια έπαρση σημαίας σε όλα τα δημόσια κτίρια και αναστολή των δημόσιων εορταστικών εκδηλώσεων. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων

Ολοκληρώθηκε η 1η -για φέτος- μεταφορά του υλικού του Ιταλικού στρατού μέσω του λιμένα Αλεξανδρούπολης

Την επιτυχημένη ολοκλήρωση της 1η για φέτος και 4ης συνολικά μεταφοράς του στρατιωτικού υλικού και οχημάτων του Ιταλικού στρατού μέσω του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, επισφράγισε με την επίσκεψή του στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης ο επικεφαλής της επιχείρησης COL Marco Fabbrini.

Στη συνάντηση που είχε με την Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος προχώρησε στην επίδοση του τιμητικού εμβλήματος του 7ου Συντάγματος Bersaglieri για τη άψογη συνεργασία των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων με τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης.

Τεχνική συνάντηση με τον Πρόεδρο & CEO της ΕΡΓΟΣΕ στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Τεχνική συνάντηση με στελέχη και τον Πρόεδρο & CEO της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστο Βίνη και τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μιχαήλ Αμοιρίδη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο εμβληματικό για τον Νομό Έβρου έργο, προϋπολογισμού άνω του 1 δις ευρώ, αυτό της αναβάθμισης σε διπλή ηλεκτροκίνητη γραμμή της σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένα-σταθμός Ορμενίου στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.