ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη 02/2023 ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, από ομάδα έργου, επί θεμάτων άσκησης αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Προμηθειών και του Τμήματος Εκμετάλλευσης του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)», σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 02/2023 διακήρυξης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 360.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και μη συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι τριετής. Επιπλέον, υφίστανται δικαιώματα προαίρεσης, τα οποία αφορούν στη δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για δυο (2) επιπλέον έτη, με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 240.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-10-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 222210 και στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη 03/2023 ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης λιμενικής εγκατάστασης

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης  Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης της λιμενικής εγκατάστασης Αλεξανδρούπολης, αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε.», με συνολικό προϋπολογισμό 200.000€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 03/2023 διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-09-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 222207 και στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση Άδειας Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

Το Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. ενέκρινε με την υπ’ αριθ. 31/05/2023 Απόφασή του την έκδοση μίας νέας άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Υ.Σ.Ε.) εντός της χερσαίας ζώνης λιμένων αρμοδιότητας του, για τα έτη 2023-2024, στη θέση που αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο διάγραμμα.

Με την επισυναπτόμενη υπ’ αριθ. πρωτ. 544/10-04-2023 Πρόσκληση, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αιτήσεων χορήγησης της ανωτέρω άδειας Υ.Σ.Ε., έως την 24η Απριλίου 2023, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Γραμματεία της Ο.Λ.Α. Α.Ε. στην Αλεξανδρούπολη, εντός του εμπορικού λιμένα (τηλ. επικοινωνίας: 2551026251, e–mail: secretary@ola-sa.gr).

Επισυνάπτονται υπόδειγμα αίτησης με κατάσταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Πρόσκληση για την σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης

Ο Ο.Λ.Α. Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά για την επιλογή αναδόχου, για τη σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors & Officers Liability Insurance),  σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Παροχή Διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθ. 01/2023 Διακήρυξης

Παροχή διευκρινίσεων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής για τη σύμβαση: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης της λιμενικής εγκατάστασης Αλεξανδρούπολης αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε.»

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη 01/2023 ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης λιμενικής εγκατάστασης

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης  Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης της λιμενικής εγκατάστασης Αλεξανδρούπολης, αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε.», με συνολικό προϋπολογισμό 200.000€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 01/2023 διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03-04-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 187792 και στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Ακύρωση πρόσκλησης επιλογής παρόχων υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 69/17/03.08.22 απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΑ Α.Ε. προχωρά στην ακύρωση:

  1. της με Α.Δ.Α.Μ. 22PROC010067953/2022-02-16 «Πρόσκλησης Εγγραφής σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής – Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας Ο.Λ.A Α.Ε.» (επικαιροποιηθείσας στις 06-06-2022 με ΑΔΑΜ: 22PROC010695986) και
  2. της με Α.Δ.Α.Μ. 22PROC010068062/2022-02-16 «Πρόσκλησης Εγγραφής σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής – Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας Ο.Λ.A Α.Ε.» (επικαιροποιηθείσας στις 06-06-2022 με ΑΔΑΜ: 22PROC010696063).
ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη 03/2022 για την Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο αντικείμενο «Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Port Authority Liability)», προϋπολογισμού σαράντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ 48.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων καθώς και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο και τους ειδικότερους όρους της υπ’ αριθ. 03/2022 διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-07-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί την 18-07-2022 στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 163219-2, στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (www.olasa.gr)

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την εγγραφή σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής – Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 57/14/12-07-2022 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Α. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΑΧΝ469ΗΞΤ-ΚΥΙ), ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι τις 05/08/2022 η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους παρόχους, στο πλαίσιο:

  • της από 06-06-2022 Πρόσκλησης Εγγραφής σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής – Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας Ο.Λ.A Α.Ε. (ΑΔΑΜ: 22PROC010695986) και
  • της από 06-06-2022 Πρόσκλησης Εγγραφής σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής – Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας Ο.Λ.A. Α.Ε. (ΑΔΑΜ: 22PROC010696063)
ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη 02/2022 για την Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο αντικείμενο «Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Port Authority Liability)», προϋπολογισμού σαράντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ 48.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων καθώς και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο και τους ειδικότερους όρους της υπ’ αριθ. 02/2022 διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04-07-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί την 15-06-2022 στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 163219, στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (www.olasa.gr)