ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Ακύρωση πρόσκλησης επιλογής παρόχων υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 69/17/03.08.22 απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΑ Α.Ε. προχωρά στην ακύρωση:

  1. της με Α.Δ.Α.Μ. 22PROC010067953/2022-02-16 «Πρόσκλησης Εγγραφής σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής – Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας Ο.Λ.A Α.Ε.» (επικαιροποιηθείσας στις 06-06-2022 με ΑΔΑΜ: 22PROC010695986) και
  2. της με Α.Δ.Α.Μ. 22PROC010068062/2022-02-16 «Πρόσκλησης Εγγραφής σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής – Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας Ο.Λ.A Α.Ε.» (επικαιροποιηθείσας στις 06-06-2022 με ΑΔΑΜ: 22PROC010696063).
ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη 03/2022 για την Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο αντικείμενο «Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Port Authority Liability)», προϋπολογισμού σαράντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ 48.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων καθώς και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο και τους ειδικότερους όρους της υπ’ αριθ. 03/2022 διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-07-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί την 18-07-2022 στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 163219-2, στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (www.olasa.gr)

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την εγγραφή σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής – Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 57/14/12-07-2022 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Α. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΑΧΝ469ΗΞΤ-ΚΥΙ), ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι τις 05/08/2022 η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους παρόχους, στο πλαίσιο:

  • της από 06-06-2022 Πρόσκλησης Εγγραφής σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής – Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας Ο.Λ.A Α.Ε. (ΑΔΑΜ: 22PROC010695986) και
  • της από 06-06-2022 Πρόσκλησης Εγγραφής σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής – Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας Ο.Λ.A. Α.Ε. (ΑΔΑΜ: 22PROC010696063)
ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη 02/2022 για την Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο αντικείμενο «Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Port Authority Liability)», προϋπολογισμού σαράντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ 48.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων καθώς και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο και τους ειδικότερους όρους της υπ’ αριθ. 02/2022 διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04-07-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί την 15-06-2022 στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 163219, στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (www.olasa.gr)

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διευκρίνιση / Συμπλήρωση Προσκλήσεων Εγγραφής σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής – Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων

Ανακοινώνεται διευκρίνιση / συμπλήρωση εκ παραδρομής παραλείψεων επί των όρων των από 16-02-2022 Προσκλήσεων Δραστηριοποίησης Παρόχων για την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας διαχείρισης και απομάκρυνσης υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της ΟΛΑ ΑΕ., σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα κείμενα Προσκλήσεων που ακολουθούν.

Η διευκρίνιση / συμπλήρωση αφορά στις κατηγορίες Αποβλήτων του Κεφ. Ι των ανωτέρω Προσκλήσεων, ώστε να τελούν σε απόλυτη συμφωνία με το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της ΟΛΑ ΑΕ.

Λόγω της ανωτέρω διόρθωσης, παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους παρόχους μέχρι 15/07/2022.

12-07-2022: ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Βάσει της υπ’ αριθ. 57/14/12-07-2022 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Α. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΑΧΝ469ΗΞΤ-ΚΥΙ), ανακοινώνεται παράταση της προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους παρόχους μέχρι τις 05/08/2022

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διευκρίνιση επί Προσκλήσεων Εγγραφής σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής-Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων

Επισυνάπτεται έγγραφη διευκρίνιση επί των με Α.Δ.Α.Μ. 22PROC010067953 / 2022-02-16 και 22PROC010068062 / 2022-02-16 προσκλήσεών μας, προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Παραλαβής – Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας Ο.Λ.A. Α.Ε.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Προσκλήσεις Εγγραφής σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής-Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ενδιαφερόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Παραλαβής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων, εγγεγραμμένους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 2 της 4394/4026/2016 (Β΄ 2992) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο αντίστοιχο Μητρώο παρόχων της Ο.Λ.Α. Α.Ε., προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή ευθύνης της τελευταίας συνάπτοντας σύμβαση διάρκειας τριών (3) ετών.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη 01/2022 για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης της λιμενικής εγκατάστασης Αλεξανδρούπολης, αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε.», με συνολικό προϋπολογισμό 100.000€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 01/2022 διακήρυξης.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί την 15-02-2022 στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 155213

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σφραγισμένη προσφορά για την ανάθεση ανεξάρτητων ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τη θαλάσσια ζώνη λιμένων δικαιοδοσίας Ο.Λ.Α. Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη 07/2021 ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση υπηρεσιών της γεφυροπλάστιγγας της Ο.Λ.Α. Α.Ε

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παραχώρηση υπηρεσιών της γεφυροπλάστιγγας του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε., με σκοπό τη συνεχή λειτουργία και εκμετάλλευση αυτής, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 07/2021 διακήρυξης.