ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή Εσωτερικού Ελεγκτή Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποβολή αιτημάτων, για την παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή, μέσω σύμβασης έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω συνεργασία παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη 04/2023 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χερσαίων χώρων και εγκαταστάσεων λιμένων αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 04/2023 διακήρυξης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η διάρκειά της είναι τριάντα έξι (36) μήνες.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-10-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί την 10-10-2023 στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 240121 και στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη 02/2023 ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, από ομάδα έργου, επί θεμάτων άσκησης αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Προμηθειών και του Τμήματος Εκμετάλλευσης του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)», σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 02/2023 διακήρυξης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 360.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και μη συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι τριετής. Επιπλέον, υφίστανται δικαιώματα προαίρεσης, τα οποία αφορούν στη δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για δυο (2) επιπλέον έτη, με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 240.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-10-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 222210 και στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Διακήρυξη 03/2023 ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης λιμενικής εγκατάστασης

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης  Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης της λιμενικής εγκατάστασης Αλεξανδρούπολης, αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε.», με συνολικό προϋπολογισμό 200.000€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 03/2023 διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-09-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 222207 και στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).