ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά στοιχεία κίνησης εμπορευμάτων έτους 2023

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ 5.250,0 42.590,0 47.634,6 74.052,6 66.477,9 47.247,0 62.356,9 76.837,7
ΗΛΙΑΝΘΟΣ 35.550,0
ΗΛΙΑΛΕΥΡΟ 3.314,0 1.306,0 3.236,0 8.271,0 16.188,0 12.809,0 9.474,2
ΗΛΙΟΠΙΤΑ 3.616,0
ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΣ 4.500,0
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 1.902,7 944,2 5.215,0 1.744,8
ΣΙΤΟΣ 127.542,0 67.945,0 140.011,4 86.054,9 80.807,8 261.614,0 167.206,2 144.527,3
ΚΡΙΘΑΡΙ 5.779,0 8.050,0
ΡΥΖΙ 3.400,0 6.000,0 3.056,1
ΖΑΧΑΡΟΠΙΤΤΑ 3.117,2
ΜΙΔΙΚΗ (ΖΩΟΤΡΟΦΗ) 1.500,0
ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ 1.108,2
YTONG 8.965,0 7.530,0 4.729,3 5.305,0 8.157,9 4.715,0 13.735,0 9.354,2
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ 1.500,0 5.914,8 19.777,9 3.093,3 18.011,0 4.400,0 4.207,2
ΞΥΛΕΙΑ 3.900,0 7.156,0 8.060,7 5.808,6 3.705,8 8.313,0 7.633,2 7.074,2
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.208,0
ΤΣΙΜΕΝΤΟ 3.000,0 11.391,0 15.751,5 8.997,6
ΛΙΠΑΣΜΑ 1.800,0 2.550,0 15.234,1
ΣΙΔΗΡΟΣ 1.650,0
ΑΛΑΤΙ ΧΥΔΗΝ 1.500,0
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 2.263,0 4.945,0 12.395,4 6.079,6 2.819,6 5.422,0 163,2
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.534,0 4.464,4 35,0 479,6 8.988,6
ΣΩΛΗΝΕΣ 49.956,0 7.500,0 8.805,8 52.364,3
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ (ΕΚΡ.,ΦΥΣΙΓΓ.) 1,0 83,2 94,2 67,8 26,2
ΣΚΩΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 2.000,0
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠ. ΕΛΑΙΑ 2.589,8 4.990,2 3.667,1
ΑΛΥΣΙΔΕΣ 961,6
ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΙ 70,0
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 239.111,0 149.304,0 235.915,1 210.701,7 192.221,0 382.015,0 306.935,8 339.929,0
ΚΑΥΣΙΜΑ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ/ΒΕΝΖΙΝΗ 1.531,0 1.476,3 1.986,9 1.350,8 90.037,1 68.344,9 75.425,3
ΥΓΡΑΕΡΙΟ 32,1 36,5 28,7 25,4 20,0 21,8 22,0
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 200,0 179,9
JP8 110,9 80,8
HHO GAS 8.392,0
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 1.563,2 1.512,9 2.015,6 1.376,2 90.057,1 77.069,6 75.707,9
ΛΟΙΠΑ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 1.083,3 23.205,9 50.069,9 39.361,8
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 239.111,0 150.867,2 237.428,0 212.717,3 194.680,5 495.278,0 434.075,4 454.998,7

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά στοιχεία κίνησης εμπορευμάτων έτους 2022

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ   ΜΟΝΑΔΑ  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ   ΤΟΝΟΣ 66.056,0 5.250,0 42.590,0 47.634,6 74.052,6 66.477,9  47.247,0  62.356,9
ΗΛΙΑΝΘΟΣ   ΤΟΝΟΣ 930,0 35.550,0
ΗΛΙΑΛΕΥΡΟ   ΤΟΝΟΣ 1.500,0 3.314,0  1.306,0 3.236,0 8.271,0 16.188,0 12.809,0
ΗΛΙΟΠΙΤΑ   ΤΟΝΟΣ 3.616,0
ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΣ   ΤΟΝΟΣ 4.500,0
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ   ΤΟΝΟΣ 1.902,7 944,2 5.215,0
ΣΙΤΟΣ   ΤΟΝΟΣ 46.672,0 127.542,0 67.945,0 140.011,4 86.054,9 80.807,8 261.614,0  167.206,2
ΚΡΙΘΑΡΙ   ΤΟΝΟΣ 5.779,0 8.050,0
ΡΥΖΙ   ΤΟΝΟΣ 3.400,0 6.000,0 3.056,1
ΖΑΧΑΡΟΠΙΤΤΑ   ΤΟΝΟΣ 3.117,2
ΜΙΔΙΚΗ (ΖΩΟΤΡΟΦΗ)   ΤΟΝΟΣ 1.500,0
ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ   ΤΟΝΟΣ 1.108,2
YTONG  ΤΟΝΟΣ 4.351,0 8.965,0 7.530,0 4.729,3 5.305,0 8.157,9 4.715,0 13.735,0
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ   ΤΟΝΟΣ 33.950,0 1.500,0 5.914,8 19.777,9 3.093,3 18.011,0 4.400,0
ΞΥΛΕΙΑ   ΤΟΝΟΣ 7.880,0 3.900,0 7.156,0 8.060,7 5.808,6 3.705,8 8.313,0 7.633,2
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ   ΤΟΝΟΣ 1.208,0
ΤΣΙΜΕΝΤΟ    ΤΟΝΟΣ 3.000,0 11.391,0 15.751,5
ΛΙΠΑΣΜΑ   ΤΟΝΟΣ 1.800,0 2.550,0
ΣΙΔΗΡΟΣ   ΤΟΝΟΣ 1.650,0
ΑΛΑΤΙ ΧΥΔΗΝ   ΤΟΝΟΣ 1.500,0
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ  ΤΟΝΟΣ 3.044,0 2.263,0 4.945,0 12.395,4 6.079,6 2.819,6 5.422,0
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   ΤΟΝΟΣ 2.534,0 4.464,4 35,0 479,6
 ΣΩΛΗΝΕΣ   ΤΟΝΟΣ  49.956,0 7.500,0 8.805,8
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ (ΕΚΡ.,ΦΥΣΙΓΓ.)   ΤΟΝΟΣ 24,0 1,0 83,2 94,2 67,8 26,2
ΣΚΩΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ   ΤΟΝΟΣ 2.000,0
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠ. ΕΛΑΙΑ   ΤΟΝΟΣ 2.589,8 4.990,2 3.667,1
ΑΛΥΣΙΔΕΣ   ΤΟΝΟΣ
ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΙ   ΤΕΜΑΧΙΑ 70,0
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ   ΤΟΝΟΣ 164.407,0 239.111,0 149.304,0 235.915,1 210.701,7 192.221,0 382.015,0 306.935,8
ΚΑΥΣΙΜΑ   ΜΟΝΑΔΑ  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ/ΒΕΝΖΙΝΗ   ΤΟΝΟΣ 1.531,0 1.476,3 1.986,9 1.350,8 90.037,1 68.344,9
ΥΓΡΑΕΡΙΟ   ΤΟΝΟΣ 32,1 36,5 28,7 25,4 20,0 21,8
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ   ΤΟΝΟΣ 200,0
JP8  ΤΟΝΟΣ 110,9
HHO GAS   ΤΟΝΟΣ 8.392,0
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ   ΤΟΝΟΣ 1.563,2 1.512,9 2.015,6 1.376,2 90.057,1 77.069,6
 ΛΟΙΠΑ   ΜΟΝΑΔΑ  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ   ΤΟΝΟΣ 1.083,3 23.205,9 50.069,9
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    ΤΟΝΟΣ 164.407,0 239.111,0 150.867,2 237.428,0 212.717,3 194.680,5 495.278,0 434.075,4

 

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2020

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

96

3

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

158.220

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

33.931

6.316

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

21

21

ΑΠΟΠΛΟΙ

21

21

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΦΟΡΤΩΣΗ

1.351

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

0

1.351

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΟΡΤΩΣΗ

1.490

200

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

200

1.490

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

1. Τα εμπορεύματα αποτυπώνονται σε τόνους.

2. Τα καύσιμα αποτυπώνονται σε λίτρα.

3. Οι φιάλες αποτυπώνονται σε τεμάχια.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2019

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

103

12

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

178.736

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

31.965

19.777

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

24

24

ΑΠΟΠΛΟΙ

24

24

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΦΟΡΤΩΣΗ

1.986.943

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

0

1.986.943

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΟΡΤΩΣΗ

1.582

330

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

330

1.582

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

1. Τα εμπορεύματα αποτυπώνονται σε τόνους.

2. Τα καύσιμα αποτυπώνονται σε λίτρα.

3. Οι φιάλες αποτυπώνονται σε τεμάχια.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2018

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

101

5

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

193.153

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

43.287

5.322

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

25

25

ΑΠΟΠΛΟΙ

25

25

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΦΟΡΤΩΣΗ

1.476.333

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

0

1.476.333

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΟΡΤΩΣΗ

2.436

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

0

2.436

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

1. Τα εμπορεύματα αποτυπώνονται σε τόνους.

2. Τα καύσιμα αποτυπώνονται σε λίτρα.

3. Οι φιάλες αποτυπώνονται σε τεμάχια.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2017

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

76

2

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

114.456

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

34.848

2.510

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ

27

27

ΑΠΟΠΛΟΙ

27

27

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΦΟΡΤΩΣΗ

1.531.011

0

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

0

1.531.011

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΟΡΤΩΣΗ

2.063

80

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

80

2.063

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

1. Τα εμπορεύματα αποτυπώνονται σε τόνους.

2. Τα καύσιμα αποτυπώνονται σε λίτρα.

3. Οι φιάλες αποτυπώνονται σε τεμάχια.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

81

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

152.250

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

77.511

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

1. Τα εμπορεύματα αποτυπώνονται σε τόνους.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

91

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

134.015

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

30.142

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

1. Τα εμπορεύματα αποτυπώνονται σε τόνους.

ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης Εμπορευμάτων Έτους 2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

143

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

276.317

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

54.935

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

1. Τα εμπορεύματα αποτυπώνονται σε τόνους.