Στοιχεία επικοινωνίας:

Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.

Εμπορικός Λιμένας – Αποθήκες ΤΟΛ

Τ.Κ. 681 32, Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 25510 26251

Fax: 25510 26485

e-mail: secretary@ola-sa.gr


Στοιχεία για την έκδοση παραστατικών:

Επωνυμία: Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.

Δραστηριότητα: Εκμ/ση – Χρήση Λιμένος

Διεύθυνση: Εμπορικός Λιμένας – Αποθήκες ΤΟΛ

Τ.Κ.: 681 32

Πόλη: Αλεξανδρούπολη

Α.Φ.Μ.: 090016356

Δ.Ο.Υ.: Αλεξ/πολης