ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα
  • Ο λιμένας διαθέτει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα θέσης, το οποίο ορίζεται τόσο σε επίπεδο Πανευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, αφού βρίσκεται στο άκρο του Πανευρωπαϊκού Άξονα ΙΧ, όσο και σε εθνικό επίπεδο, αφού συνδέεται με την οδική Εγνατία και με τον σιδηροδρομικό άξονα Θεσσαλονίκης – Τουρκικών συνόρων / Βουλγαρικών συνόρων. Από εθνικής πλευράς τα πλεονεκτήματα αυτά αντανακλώνται στην επιλογή του ως βασικού λιμένα του βόρειου άξονα λιμενικών υποδομών και στην απόφαση για διάθεση πόρων από τα Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ 2007-2013, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα εξωτερικά λιμενικά έργα, ο νέος προβλήτας Ε/Κ, η σιδηροδρομική σύνδεση του προβλήτα Ε/Κ, η εκβάθυνση της ανατολικής λιμενολεκάνης και η εκσκαφή του διαύλου και ο σχηματισμός νέων χερσαίων χώρων από τα προϊόντα εκβάθυνσης.
  • Διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα επάρκειας χερσαίων χώρων. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους λιμένες της χώρας σε διαθέσιμη χερσαία έκταση, η οποία επεκτάθηκε περισσότερο με την αξιοποίηση των προϊόντων των εκσκαφών από την εκβάθυνση λιμενολεκάνης και διαύλου. Το χαμηλό κόστος απόκτησης της πρόσθετης χερσαίας επιφάνειας διευκολύνει την ελκυστικότητα του για την εγκατάσταση νέων χρήσεων.
  • Έχει ήδη δρομολογηθεί η σύνδεσή του με την Εγνατία με οδό, ενώ εντός του 2015 ολοκληρώθηκε και η σύνδεση του προβλήτα Ε/Κ με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Παράλληλα, υπάρχει ήδη πρόβλεψη για σιδηροδρομική σύνδεση και του μελλοντικού Πολυχρηστικού Σταθμού του λιμένα.
  • Έχει προταθεί ως κατάλληλος χώρος για την κατασκευή Εμπορευματικού Κέντρου, προοπτική αυτή ενισχύει τη δυναμική του.
  • Διαθέτει μεγάλο καινούργιο προβλήτα Ε/Κ με άριστης ποιότητας δάπεδα, υποδοχές για τοποθέτηση εξοπλισμού και δικτύων και ικανά βάθη για την εξυπηρέτηση μεγάλων πλοίων μεταφοράς Ε/Κ, ο οποίος είναι διαθέσιμος στο σύνολό του και επιτρέπει κάθε μορφής αξιοποίηση.
  • Η ενδοχώρα του περιλαμβάνει δυναμικές παραγωγικές περιοχές, με σημαντική αγροτική παραγωγή και βιομηχανικές ζώνες που φιλοξενούν δυναμικές εξαγωγικές βιομηχανίες. Αυτό δίνει στον λιμένα μια σταθερή βάση διακίνησης που αποτελείται από σιτηρά και γενικά φορτία.
  • Ο λιμένας αποτελεί το κύριο σημείο επικοινωνίας με την ηπειρωτική χώρα για τη Σαμοθράκη και δευτερεύον σημείο επικοινωνίας για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αυτό εξασφαλίζει μία σταθερή ακτοπλοϊκή διακίνηση.

Ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων που αναφέρθηκαν καθιστά τον λιμένα έναν εν δυνάμει πολύ σημαντικό λιμένα στο Βόρειο Αιγαίο, με ορίζοντα πέραν των ελληνοβουλγαρικών συνόρων και με σοβαρή δυναμική. Η ενδοχώρα του είναι επεκτάσιμη και πέραν των συνόρων υπό προϋποθέσεις, βασικότερες των οποίων είναι η οδική σύνδεση με την Εγνατία Οδό, η αναβάθμισης της σιδηροδρομικής υποδομής στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα, η εξομάλυνση των διαδικαστικών παραμέτρων που υπεισέρχονται στις μεταφορές κ.λπ.