ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Εξωτερικά λιμενικά έργα

Προσήνεμος μώλος

Ο νότιος προσήνεμος μώλος έχει συνολικό μήκος 1715 μέτρα περίπου και προστατεύει τον λιμένα από τους κυματισμούς του νότιου και νοτιοδυτικού τομέα.

Υπήνεμος μώλος

Ο νέος ανατολικός υπήνεμος μώλος του λιμένα κατασκευάστηκε την περίοδο 1999-2001 και προστατεύει την ανατολική λιμενολεκάνη από κυματισμούς του νότιου και νοτιοανατολικού τομέα.

Λιμενολεκάνες και επιφάνειες ελιγμών

Ο λιμένας Αλεξανδρούπολης διαθέτει δύο λιμενολεκάνες: την δυτική λιμενολεκάνη (στον δυτικό τομέα του λιμένα) συνολικού εμβαδού 280 στρεμμάτων περίπου και την ανατολική λιμενολεκάνη του νέου ανατολικού τομέα του λιμένα συνολικού εμβαδού 1100 στρεμμάτων περίπου.

Δυτική λιμενολεκάνη (δυτικού τομέα λιμένα)

Η περίμετρος της δυτικής λιμενολεκάνης του λιμένα είναι κρηπιδωμένη σε ολόκληρο το μήκος της. Η κυρίως λιμενολεκάνη έχει εμβαδόν περίπου 236 στρέμματα και διαθέτει κύκλο ελιγμών διαμέτρου 400 μέτρων περίπου. Το βάθος της κυρίως λιμενολεκάνης κυμαίνεται μεταξύ -8.00 και -10.00 μ (ΜΣΘ).

Στα δύο άκρα της βόρειας πλευράς του δυτικού τομέα του λιμένα είναι διαμορφωμένες δύο μικρότερες υπολιμενολεκάνες: δυτικά η λιμενολεκάνη του λιμενίσκου σκαφών αναψυχής, εμβαδού 12 στρεμμάτων περίπου και ωφέλιμου βάθους -3.00 μ (ΜΣΘ) περίπου και ανατολικά η λιμενολεκάνη του αλιευτικού λιμενίσκου (ιχθυόσκαλας), εμβαδού περίπου 31 στρεμμάτων και ωφέλιμου βάθους -4.00 μ (ΜΣΘ) περίπου.

Ανατολική λιμενολεκάνη (ανατολικού τομέα λιμένα)

Με την ολοκλήρωση του έργου εκβάθυνσης στα τέλη του 2015, η ανατολική λιμενολεκάνη του λιμένα απέκτησε βάθος -12.00 m (ΜΣΘ) σε επιφάνεια 500 στρεμμάτων περίπου, με κύκλο ελιγμών διαμέτρου περίπου 500 μέτρων. Η προσέγγιση των πλοίων σε αυτήν εξασφαλίστηκε με ταυτόχρονη εκσκαφή διαύλου ναυσιπλοΐας συνολικού μήκους 3.5 km, ελάχιστου (καθαρού) πλάτους 160.0 μ. και βάθους -12.50 μ. (ΜΣΘ).

Με βάση το εγκεκριμένο προγραμματικό σχέδιο του λιμένα προβλέπεται εκβάθυνση της ανατολικής λιμενολεκάνης σε συνολική επιφάνεια 667 στρεμμάτων περίπου, με κύκλο ελλιγμών 730 μέτρων μ. και τελικό βάθος στα -15,00 μ (ΜΣΘ).

Εσωτερικά λιμενικά έργα

Κρηπιδώματα και προβλήτες δυτικού τομέα λιμένα

 • Δυτικό κρηπίδωμα ακτοπλοΐας
  Kρηπίδωμα μήκους 295.0 μέτρων περίπου και ωφέλιμου βάθους -10.00 m (ΜΣΘ), το οποίο χρησιμοποιείται από τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία που εκτελούν την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Σαμοθράκη και περιστασιακά τα νησιά του Βορείου και Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Το κρηπίδωμα διαθέτει τέσσερις (4) ράμπες για την πρυμνοδέτηση των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.
 • Βορειοδυτικός προβλήτας και λιμενίσκος τουριστικών σκαφών
  Προβλήτας μήκους 150.0 μέτρων περίπου και πλάτους 40 έως 50 μέτρων. Το νότιο κρηπίδωμα του προβλήτα έχει ωφέλιμο βάθος -7.40 m (ΜΣΘ). Το βόρειο κρηπίδωμα του προβλήτα σε συνδυασμό με τμήμα του βόρειου παραλιακού κρηπιδώματος διαμορφώνουν μικρό λιμενίσκο σκαφών αναψυχής, συνολικού μήκους κρηπιδωμάτων 340.0 μέτρων περίπου και ωφέλιμου βάθους -3.00 m (ΜΣΘ).
 • Βόρειο παραλιακό εμπορικό κρηπίδωμα
  Το κρηπίδωμα αυτό εκτείνεται ανατολικά του λιμενίσκου των σκαφών αναψυχής και έχει μήκος 260.0 μέτρα περίπου. Το κρηπίδωμα αυτό έχει ωφέλιμο βάθος -8.00 m (ΜΣΘ) και χρησιμοποιείται για την παραβολή και φορτοεκφόρτωση πλοίων χύδην (κυρίως) και γενικού φορτίου.
 • Εμπορικά κρηπιδώματα στον βόρειο προβλήτα
  Ο κεντρικός (βόρειος) εμπορικός προβλήτας του δυτικού τομέα του λιμένα έχει μορφή “Γ”. Το δυτικό και νότιο κρηπίδωμα του προβλήτα (μήκους 150.0 και 260.0 μέτρων αντίστοιχα) έχουν ωφέλιμο βάθος -8.00 m (ΜΣΘ) και χρησιμοποιούνται για την παραβολή και φορτοεκφόρτωση πλοίων χύδην (κυρίως) και γενικού φορτίου.
 • Αλιευτικός λιμενίσκος
  Είναι χωροθετημένος στο βορειοανατολικό άκρο του δυτικού τομέα του λιμένα. Το συνολικό μήκος των περιμετρικών κρηπιδωμάτων του ανέρχεται σε 480.0 μέτρα περίπου. Το ωφέλιμο βάθος των κρηπιδωμάτων αυτών είναι περίπου -4.00 m (ΜΣΘ).

Λιμενικός τερματικός σταθμός διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ)

Το συνολικό μήκος των κρηπιδωμάτων του ΣΕΜΠΟ ανέρχεται σε 730.0 μέτρα περίπου, εκ των οποίων τα 500.0 μέτρα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (Lo-Lo) και την διακίνηση χύδην φορτίου (στάθμη έδρασης κρηπιδοτοίχου -14.13 m, ΜΣΘ). Τα υπόλοιπα 230 μέτρα προορίζονται για μικτή (κατακόρυφη ή/ και οριζόντια) διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και λοιπών μοναδοποιημένων φορτίων (Ro-Ro/Lo-Lo) (στάθμη έδρασης κρηπιδοτοίχου -11.63 m, ΜΣΘ).

Χερσαίες υποδομές και Η/Μ εγκαταστάσεις λιμένα

Χερσαίες οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές του λιμένα

Ο δυτικός τομέας του λιμένα διαθέτει τρεις οδικές εισόδους (πύλες), μία δυτικά του Τελωνείου, μία πλησίον του επιβατικού σταθμού του ΟΣΕ και μία τρίτη οδική πρόσβαση στο ύψος του κεντρικού (βόρειου) προβλήτα μέσω της οδού Σουνίου.

Στην χερσαία ζώνη του δυτικού τομέα του λιμένα Αλεξανδρούπολης καταλήγουν επίσης τέσσερις (4) διακλαδώσεις σιδηροδρομικών γραμμών του υφιστάμενου δικτύου του ΟΣΕ.

Στα μέσα του 2015, ολοκληρώθηκε επίσης και παραδόθηκε προς χρήση το έργο της «Σιδηροδρομικής σύνδεσης του προβλήτα Ε/Κ»

Εσωτερική οδοποιία δυτικού τομέα λιμένα

Οι χερσαίες επιφάνειες του δυτικού τομέα του λιμένα είναι στο μεγαλύτερο τμήμα τους ασφαλτοστρωμένες, χωρίς να διαθέτουν οργανωμένο σύστημα εσωτερικής οδοποιίας (διαγραμμίσεις, νησίδες κυκλοφορίας κλπ).

Χώροι αναμονής οχημάτων και διακίνησης επιβατών

Το κρηπίδωμα ακτοπλοΐας στον δυτικό τομέα του λιμένα διαθέτει ασφαλτοστρωμένη χερσαία ζώνη για την αναμονή οχημάτων, λειτουργικού εμβαδού 12.6 στρεμμάτων περίπου.

Ανοικτοί και στεγασμένοι χώροι διακίνησης και αποθήκευσης φορτίων στον δυτικό (παλαιό) λιμένα

Το βόρειο παραλιακό εμπορικό κρηπίδωμα του δυτικού τομέα του λιμένα διαθέτει:

α. Ανοικτό χερσαίο χώρο συνολικού εμβαδού 7.0 στρεμμάτων περίπου, οι οποίοι εκτείνονται σε μία στενή ζώνη μέσου πλάτους 30.0 μέτρων περίπου όπισθεν των κρηπιδοτοίχων (από την κρηπίδα μέχρι την ζώνη κυκλοφορίας του λιμένα).

β. Σύγχρονο στεγασμένο χώρο (αποθήκη) τυποποιημένων ή/και χύδην φορτίων συνολικού εμβαδού κατόψεως 2200 m2 περίπου. Η αποθήκη αυτή είναι χωροθετημένη στο ανατολικό άκρο του κρηπιδώματος, βόρεια της εσωτερικής ζώνης κυκλοφορίας του δυτικού τομέα του λιμένα.

Ο κεντρικός εμπορικός προβλήτας του δυτικού τομέα του λιμένα διαθέτει ανοικτούς χερσαίους χώρους συνολικού εμβαδού 30.00 στρεμμάτων περίπου.

Ο δυτικός τομέας του λιμένα διαθέτει επίσης τρείς γενικές αποθήκες (τύπου ΤΟΛ) συνολικού εμβαδού 3325.65 τ.μ.

Χερσαίοι χώροι προβλήτα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (E/K)

Ο νέος Λιμενικός Τερματικός Σταθμός Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) διαθέτει χερσαία ζώνη συνολικής έκτασης 130 στρεμμάτων περίπου, εκ των οποίων 113 στρέμματα περίπου είναι επιστρωμένα με δάπεδα βαρέως τύπου από ινωπλισμένο σκυρόδεμα

Η/Μ εγκαταστάσεις δυτικού τομέα του λιμένα

 • Ύδρευση – Πυρόσβεση
  Ο δυτικός τομέας του λιμένα Αλεξανδρούπολης διαθέτει σύγχρονο κοινό δίκτυο ύδρευσης και πυρόσβεσης, εξοπλισμένο με δέκα (10) παροχές πυρόσβεσης και δέκα (10) υδροληψίες.
 • Ηλεκτροφωτισμός
  Τα κρηπιδώματα και οι προβλήτες του δυτικού τομέα του λιμένα διαθέτουν σύστημα ηλεκτροφωτισμού με ιστούς φωτισμού.

Υποδομή διέλευσης Η/Μ δικτύων και παροχών στον λιμενικό σταθμό διακίνησης Ε/Κ

Η χερσαία ζώνη του προβλήτα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) διαθέτει επισκέψιμα κανάλια με δίκτυο ύδρευσης πυρόσβεσης. Επιπροσθέτως, η χερσαία ζώνη του ΣΕΜΠΟ είναι εξοπλισμένη α) με 13 εγκατεστημένους πυλώνες φωτισμού οι οποίοι προς το παρόν δεν διαθέτουν προβολείς και β) με δύο (2) βάσεις για την μελλοντική εγκατάσταση ισάριθμων πινάκων ηλεκτρικού (ΠΙΛΛΑΡ).

Διαθέσιμοι χερσαίοι χώροι μελλοντικής επέκτασης λιμένα

Η χερσαία ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης επεκτάθηκε με τη χρήση κατάλληλων υλικών από το έργο «Εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης και εκσκαφής διαύλου λιμένα» που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και πλέον η συνολική της έκταση ανέρχεται στα 1000 στρέμματα (περίπου). Σε αυτά περιλαμβάνονται ιδιωτικές εκτάσεις 230 περίπου στρεμμάτων, η απαλλοτρίωση των οποίων δεν έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα.

Εξοπλισμός φορτοεκφόρτωσης πλοίων

Για την φορτοεκφόρτωση πλοίων χύδην και γενικού φορτίου, ο λιμένας Αλεξανδρούπολης προς το παρόν διαθέτει έναν (1) αυτοκινούμενο ελαστικοφόρο γερανό ανυψωτικής ικανότητας 20 τόνων.

Επίσης, τα σωματεία λιμενεργατών που δραστηριοποιούνται στον λιμένα διαθέτουν ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό φόρτωσης χύδην φορτίου στα πλοία (κοχλίες, αεροτουρμπίνες).

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΑ

Νέα Οδική Σύνδεση Λιμένα

Σήμερα η επιβατική, αλλά και εμπορευματική κίνηση από και προς τον λιμένα, το αεροδρόμιο και την ΒΙΠΕ γίνεται δια μέσου της κεντρικής λεωφόρου της πόλης (Λεωφόρος Δημοκρατίας).

Μελλοντικά, η κύρια οδική εξυπηρέτηση (σύνδεση) του λιμένα προβλέπεται να είναι η νέα Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης, μέσω της οποίας το λιμάνι πρόκειται να συνδεθεί απευθείας με την Εγνατία Οδό

Προβλεπόμενες σιδηροδρομικές επεκτάσεις

Αντίστοιχα με τον Τερματικό Σταθμό Ε/Κ, προβλέπεται μελλοντικά η επέκταση των σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων και στο μελλοντικό Πολυχρηστικό Τερματικό Σταθμό του λιμένα (σύμφωνα με το εγκεκριμένο Master Plan).

Σχετικές εικόνες