Το Σχέδιο Χωροταξικής Οργάνωσης του λιμένα Αλεξανδρούπολης αποτελεί σύνθεση των προγραμματικών κατευθύνσεων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και του Ο.Λ.Α. Α.Ε. σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο της εγκατάστασης, τις μελλοντικές απαιτήσεις των χρηστών της και τον βέλτιστο τρόπο ικανοποίησης.

Το Σχέδιο Χωροταξικής Οργάνωσης:

 • αφορά μια λιμενική εγκατάσταση πολύ μεγαλύτερης εμβέλειας από την υφιστάμενη, η οποία προορίζεται και φιλοδοξεί να αναβαθμιστεί – από τοπικής σημασίας που είναι σήμερα – σε σημαντικό περιφερειακό λιμένα, ενταγμένο στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, με πολυχρηστικό χαρακτήρα,
 • ανταποκρίνεται στην απαίτηση ύπαρξης ενός μακροπρόθεσμου και συνολικού σχεδίου ανάπτυξης, το οποίο διασφαλίζει την απαιτούμενη λειτουργικότητα, ευελιξία και επεκτασιμότητα της εγκατάστασης και την αποδοτική διάθεση οικονομικών πόρων,
 • διασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες προσπελασιμότητας, προκειμένου ο λιμένας να λειτουργεί απρόσκοπτα, συνδεόμενος απευθείας με το εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, ελαχιστοποιώντας τις οχλήσεις προς την πόλη και
 • επιτυγχάνει την ένταξη της λιμενικής εγκατάστασης στον πολεοδομικό ιστό με ελαχιστοποίηση των προκυπτουσών συγκρούσεων ροών και χρήσεων.

Ο χρονικός ορίζοντας του Σχεδίου Χωροταξικής Οργάνωσης εκτείνεται μέχρι το 2025. Η υλοποίησή του θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη της αγοράς και τον ρυθμό εμφάνισης των αναγκών. Βάσει αυτού, ο λιμένας Αλεξανδρούπολης διαχωρίζεται σε έξι (6) διακριτές λειτουργικές περιοχές, που συνοπτικά περιγράφονται ως εξής (από τα δυτικά προς τα ανατολικά):

 • Περιοχή Α: Κρηπίδωμα ακτοπλοΐας – Λιμενίσκος και κρηπίδωμα σκαφών αναψυχής – Αντίστοιχη χερσαία ζώνη λιμένα.
 • Περιοχή Β: Βόρειο παραλιακό κρηπίδωμα παλαιού λιμένα – Κεντρικός εμπορικός προβλήτας στον δυτικό τομέα του λιμένα – Υφιστάμενος αλιευτικός λιμενίσκος.
 • Περιοχή Γ: Τερματικοί λιμενικοί σταθμοί διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) και χύδην φορτίου στον ανατολικό τομέα του λιμένα.
 • Περιοχή Δ: Μελλοντικά βόρεια εμπορικά κρηπιδώματα και Πολυχρηστικός Σταθμός στον ανατολικό τομέα του λιμένα.
 • Περιοχή Ε: Περιοχή υποδοχής κτιριακών εγκαταστάσεων Διοίκησης Λιμένα και Υπηρεσιών, και δραστηριοτήτων διαχείρισης φορτίων (Εμπορευματικού Κέντρου, car terminal, κλπ.), βόρεια της περιοχής Δ και της κύριας οδικής προσπέλασης.
 • Περιοχή ΣΤ: Νέος αλιευτικός λιμενίσκος – Ζώνη αναψυχής και εμπορίου στον ανατολικό τομέα του λιμένα.

Οι περιοχές Α και Β ανήκουν στον δυτικό τομέα του λιμένα, ενώ οι περιοχές Γ, Δ, Ε & ΣΤ στον ανατολικό τομέα του λιμένα. Από λειτουργικής πλευράς, οι ανωτέρω περιοχές προτείνεται όπως οργανωθούν με βάση τις ακόλουθες λιμενικές δραστηριότητες:

Περιοχή Α

 • Ακτοπλοΐα (συνδέσεις με νησιωτικούς λιμένες και ενδεχομένως με λιμένες στις ΝΑ ακτές της Τουρκίας).
 • Ελλιμενισμός μικρών σκαφών αναψυχής.
 • Ήπιας μορφής εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στην διατιθέμενη χερσαία ζώνη του λιμένα.

Περιοχή Β

 • Εμπορική ζώνη δυτικού τομέα λιμένα για την διακίνηση γενικού φορτίου ή /και εξυπηρέτησης πλοίων Ro – Ro και μεγάλου Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου (1 θέση).

Περιοχή Γ

 • Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και χύδην στερεού φορτίου.

Περιοχή Δ

 • Μελλοντική ανάπτυξη πολυχρηστικού λιμενικού σταθμού και μελλοντική επέκταση λιμενικών εγκαταστάσεων διακίνησης χύδην ή γενικού φορτίου.

Περιοχή Ε

 • Χερσαίες και κτιριακές εγκαταστάσεις των υπηρεσιών διαχείρισης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα.

Περιοχή ΣΤ

 • Αλιευτικός λιμένας και ιχθυόσκαλα.
 • Ζώνη διαχείμανσης σκαφών (αναψυχής και αλιευτικών).
 • Ζώνη αναψυχής και εμπορίου.
Σχετικές εικόνες