ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Καθορισμός ανταλλαγμάτων παραχώρησης στις χερσαίες ζώνες λιμένων δικαιοδοσίας Ο.Λ.Α. Α.Ε., για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών – ξαπλωστρών και άσκηση υπαίθριου εμπορίου.

Με την υπ’ αριθ. 04/01/31-01-2023 Απόφαση Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε., εγκρίθηκε ο καθορισμός ανταλλαγμάτων παραχώρησης χρήσης χώρων, για τα έτη 2023-2024, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών – ξαπλωστρών και άσκηση υπαίθριου εμπορίου στις χερσαίες ζώνες λιμένων αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε., όπως αναλυτικά αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα και στα επεξηγηματικά διαγράμματα: