ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 69/17/03.08.22 απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΑ Α.Ε. προχωρά στην ακύρωση:

  1. της με Α.Δ.Α.Μ. 22PROC010067953/2022-02-16 «Πρόσκλησης Εγγραφής σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής – Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας Ο.Λ.A Α.Ε.» (επικαιροποιηθείσας στις 06-06-2022 με ΑΔΑΜ: 22PROC010695986) και
  2. της με Α.Δ.Α.Μ. 22PROC010068062/2022-02-16 «Πρόσκλησης Εγγραφής σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής – Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας Ο.Λ.A Α.Ε.» (επικαιροποιηθείσας στις 06-06-2022 με ΑΔΑΜ: 22PROC010696063).