ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.080.700,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 01/2024 διακήρυξης Ο.Λ.Α. Α.Ε.