ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε., διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, χωρίς περαιτέρω πλειοδοσία, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομο – τεχνική προσφορά, για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης υπαίθριου χώρου συνολικής επιφάνειας 5.575,00 τ.μ. στη δυτική Χερσαίας Ζώνης του λιμένα Αλεξανδρούπολης, για την εγκατάσταση και λειτουργία παιδικών χαρών και λοιπών πολλαπλών δραστηριοτήτων αναψυχής (luna-park), σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 02/2024 Διακήρυξης Ο.Λ.Α. Α.Ε.