ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, από ομάδα έργου, επί θεμάτων άσκησης αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Προμηθειών και του Τμήματος Εκμετάλλευσης του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)», σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 02/2023 διακήρυξης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 360.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και μη συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι τριετής. Επιπλέον, υφίστανται δικαιώματα προαίρεσης, τα οποία αφορούν στη δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για δυο (2) επιπλέον έτη, με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 240.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-10-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 222210 και στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).