ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χερσαίων χώρων και εγκαταστάσεων λιμένων αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 04/2023 διακήρυξης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η διάρκειά της είναι τριάντα έξι (36) μήνες.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-10-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί την 10-10-2023 στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 240121 και στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).