ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Παροχή διευκρινίσεων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής για τη σύμβαση: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης της λιμενικής εγκατάστασης Αλεξανδρούπολης αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε.»