ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποβολή αιτημάτων, για την παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή, μέσω σύμβασης έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω συνεργασία παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.