Οι γενικοί άξονες του αναμορφωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. για την περίοδο 2015-2019 είναι οι ακόλουθοι:

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός δράσεων έχει πραγματοποιηθεί στη βάση ικανοποίησης των Στρατηγικών Στόχων και συγκεκριμένα:

 • Την μεγιστοποίηση της αξίας από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού.
 • Την αξιοποίηση της παραγωγικότητας των διαθέσιμων πόρων για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Τον εξορθολογισμό του κόστους και τον περιορισμό της σπατάλης σε κάθε είδους πόρους.
 • Την ανάπτυξη πελατοκεντρικής νοοτροπίας και δυναμικού εμπορικού προσανατολισμού.
 • Την ενίσχυση της εξυπηρέτησης των πολιτών σε όλες τις κοινωνικές ομάδες
 • Την μεγιστοποίηση της σχέσης ποιότητας/τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Την επίτευξη ανταγωνιστικών επιδόσεων, σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται στον κάθε τομέα, επιδιώκοντας την αριστεία.
 • Την αξιοποίηση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων.
 • Τη διασφάλιση ταχείας και αξιόπιστης παροχής πληροφοριών με στόχο τη συγκροτημένη και αποτελεσματική διαχείριση
 • Την υλοποίηση έργων που έχουν άμεση αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, έχουν συνοχή και είναι ολοκληρωμένα ώστε να επιτρέπουν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, την προσέλκυση νέων φορτίων και πελατών.

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Οι σχεδιαζόμενες δράσεις για την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμού σχεδιασμού του Οργανισμού, συνοψίζονται στις ακόλουθες:

(Α) ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Λιμενικές Υπηρεσίες)

 • Προσέλκυση εξαγωγικών επιχειρήσεων για χρήση του λιμένα και αύξηση του όγκου των διακινούμενων χύδην φορτίων.
 • Αύξηση της δυνατότητας ελλιμενισμού σκαφών με χωροθέτηση και εγκατάσταση πλωτών προβλητών και ως εκ τούτου προσέλκυση επιπλέων σκαφών αναψυχής.
 • Ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
 • Μελέτη και κατασκευή επιβατικού σταθμού στην ακτοπλοϊκή ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης με αίθουσα Schengen, για την προσέλκυση νέων ακτοπλοϊκών γραμμών και κυκλικού τουρισμού (κρουαζιέρας).
 • Υλοποίηση μέτρων ασφαλείας κώδικα ISPS των λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Αλεξανδρούπολης – Αύξηση εσόδων μέσω του καλύτερου ελέγχου – τιμολόγησης διακινούμενων οχημάτων – φορτίων.
 • Χωροθέτηση και εξοπλισμός χερσαίας περιοχής στον λιμένα Αλεξανδρούπολης για διαχείμανση και συντήρηση μικρών και μεσαίων σκαφών (αλιείας και αναψυχής).
 • Συντήρηση και αναβάθμιση λιμένα Καμαριώτισσας Σαμοθράκης και αλιευτικών καταφυγίων Μάκρης και Θέρμων Σαμοθράκης, για αύξηση αριθμού πελατών και επισκεπτών.

(Β) ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ (Μείωση ή συγκράτηση λειτουργικών δαπανών)

 • Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στο λιμάνι με αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας LED και μείωσης κόστους τηλεπικοινωνιών.
 • Εξορθολογισμός & προγραμματισμός προμηθειών, δημιουργία αποθήκης υλικών, αναδιαπραγμάτευση με προμηθευτές – αναδόχους – λιμενεργάτες κλπ για μείωση κόστους υλικών και παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Μείωση – συγκράτηση δαπανών προσωπικού, με επανασχεδιασμό της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, στοχευμένη και αποδοτικότερη χρήση εξωτερικών συνεργατών και αξιοποίηση ευρωπαϊκών – επιδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Εξορθολογισμός κόστους λειτουργίας λιμένων Μάκρης και Σαμοθράκης και αναζήτηση άλλων πηγών χρηματοδότησης αναγκαίων μελετών.

(Γ) ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Παραχωρήσεις χρήσης – αξιοποίηση χώρων λιμενικής ζώνης)

 • Εκμετάλλευση μη επαρκώς αξιοποιημένων ζωνών του λιμένα και συγκεκριμένα: παραχώρηση χρήσης αποθηκευτικών χώρων και μέρους χερσαίας ζώνη στις εξαγωγικές ή εισαγωγικές επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν το λιμάνι.
 • Αξιοποίηση – παραχώρηση χρήσης container terminal.
 • Παραχώρηση χρήσης για δημιουργία εγκατάστασης χύδην φορτίων με βάση τα προβλεπόμενα στο master plan.
 • Χωροθέτηση και κατασκευή σύγχρονης μαρίνας και ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας.
 • Διάθεση μέρους χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξ/πολης για ανάπτυξη κατακόρυφων ανεμογεννητριών ή φωτοβολταϊκών συστημάτων για αποκόμιση εσόδων από παραγόμενο ρεύμα.