ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα
Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Η Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/-στριών, αποκλειστικά για τους συμφωνηθέντες σκοπούς, όπως η θεμελίωση/εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης, η συμμόρφωση σε νομικές υποχρεώσεις, η προστασία των έννομων συμφερόντων ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης τους.

Είδη προσωπικών δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας

Σε επεξεργασία υπόκεινται προσωπικά δεδομένα πελατών του Οργανισμού που είναι φυσικά πρόσωπα και εκπροσώπων νομικών προσώπων-πελατών, συνεργαζόμενων τρίτων εταιριών και εργαζομένων. Τα δεδομένα αφορούν:

  • στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου) και
  • πληροφορίες για τον διακομιστή ή για τη συσκευή πρόσβασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού

Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά τους πελάτες και τις συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες:

  • στοιχεία πληρωμών, παραδόσεων και τιμολογήσεων.
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο και εκτελείται από τον Οργανισμό και συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες έτσι ώστε να επιτευχθεί η διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης των σκοπών που συμφωνήθηκαν. Αποκλείεται η πώληση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/-στριών. Διαμοιρασμός προσωπικών δεδομένων υπάρχει μόνον όταν αυτό κριθεί απολύτως απαραίτητο προκειμένου να παρασχεθούν οι ζητούμενες υπηρεσίες και για τη διευκόλυνση της όποιας συμφωνημένης συνεργασίας ή στην περίπτωση που αυτά απαιτηθούν από δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των άσκησης των νόμιμων υποχρεώσεων μας/τους. Προβλέπεται η αξιοποίηση υπηρεσιών Νέφους (Cloud) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Πρωταρχικό μέλημα του Οργανισμού αποτελεί η λήψη όλων των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/-στριών να καταστούν ασφαλή, ανεξάρτητα από τη φάση ή την τοποθεσία επεξεργασίας. Ο Οργανισμός, καθώς και οι συνεργάτες του, λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/-στριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποίηση.

Τήρηση προσωπικών δεδομένων

Για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων σκοπών σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, προβλέπεται η διατήρησή τους για διάστημα πέντε (5) ετών. Παρόλα αυτά, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας ή αν αυτό επιτάσσεται από τα έννομα συμφέροντα του Οργανισμού, έως ότου τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ενεργά.

Δικαιώματα χρηστών/-στριών ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων

Ο Οργανισμός γνωρίζει στους χρήστες/-στριες ότι έχουν το δικαίωμα να:

  • ενημερώνονται για τα προσωπικά δεδομένα τους που υπόκεινται σε επεξεργασία και να αιτούνται τη χορήγηση σχετικού αντιγράφου,
  • αιτούνται τη διόρθωση των δεδομένων τους,
  • αιτούνται τη διαγραφή των δεδομένων τους ή να εναντιώνονται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους ή να αιτούνται την επιβολή περιορισμών στην επεξεργασία τους. Στις προηγούμενες περιπτώσεις υπάρχει το ενδεχόμενο διατάραξης της συνεργασίας ή/και της προσφοράς υπηρεσιών, ανάλογα με τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων και
  • αποσύρουν πρότερη συγκατάθεσή τους που αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα.

Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε εξαιρέσεις (π.χ. παρ. 3 και 4), σύμφωνα με τις οποίες ενδέχεται να απαιτηθεί η περεταίρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ή για έννομα συμφέροντα του Οργανισμού έως ότου αυτά δεν είναι πλέον ενεργά.

Επικαιροποιήσεις δήλωσης

Η παρούσα δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπόκειται σε αλλαγές, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη διαφανή πληροφόρηση των χρηστών/-στριών του Οργανισμού σχετικά με την επεξεργασία των πρώτων, καθώς επίσης και τη συμμόρφωση με το εθνικό και ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για ερωτήσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων τους, οι χρήστες/-στριες του Οργανισμού δύνανται να επικοινωνούν στον τηλεφωνικό αριθμό 25510 26251 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ola-sa.gr.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/-στριών της ιστοσελίδας ola-sa.gr υπόκειται στους παρόντες όρους και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων») και ευρωπαϊκού δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ και 02/58/ΕΚ) για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και στις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου, καθώς επίσης και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική νέα ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Συγκέντρωση και συλλογή πληροφοριών

Η έναρξη συνδιαλλαγής με τον Οργανισμό προϋποθέτει τη γνωστοποίηση από την πλευρά του/της χρήστη/-στριας κάποιων προσωπικών στοιχείων του/της. Ο Οργανισμός δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση, χρήση, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο Οργανισμός καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες τον χρηστών/-στριών του.

Επιπλέον, δεν διανέμονται προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία χρηστών/-στριών σε κανένα άλλο μέρους που δεν συνδέεται με τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου ή/και εξυπηρετητών αναζήτησης. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να δημοσιοποιούνται προσωπικά στοιχεία από τον Οργανισμό, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας όταν αυτό επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ. Η Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους με στατιστικά στοιχεία, από τα οποία όμως δεν θα υπάρχει πιθανότητα ταυτοποίησης ατόμων.

Χρήση των Πληροφοριών

Η ιστοσελίδα ola-sa.gr συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους/τις επισκέπτες/-τριές της ως ακολούθως:

  • στοιχεία που ο/η χρήστης/-στρια παρέχει ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής του/της ως επισκέπτης/-στρια,
  • κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, θα απαιτηθεί η παροχή του ονοματεπωνύμου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης κατοικίας, της ηλεκτρονική διεύθυνσης και του τηλεφώνου τους/της επισκέπτη/-τριας. Ο Οργανισμός αξιοποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, με στόχο την επιβεβαίωση της ταυτότητας του/της επισκέπτη/-τριας και τη γενικότερη επικοινωνία του με αυτόν/αυτή.
Cookies

Η ιστοσελίδα ola-sa.gr δύναται να αξιοποιήσει την τεχνολογία cookies ως μέσο για τη διευκόλυνση και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού μέσω της ιστοσελίδας του. Χωρίς την αξιοποίηση cookies δεν θα ήταν δυνατή η παροχή σημαντικών υπηρεσιών (π.χ. αναγνώριση χρηστών, αποθήκευση ρυθμίσεων κ.λπ).

Τα cookies είναι μικρά σε μέγεθος αρχεία που λαμβάνονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του/της επισκέπτη/-τριας μέσω Διαδικτύου, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το ola-sa.gr , την εύρυθμη λειτουργίας τους, τη συλλογή πολλαπλών επιλογών των επισκεπτών/-τριών, την αναγνώριση των συχνών επισκεπτών/-τριών, τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους κ.ά. Με την αξιοποίηση των cookies καθίσταται δυνατή η παροχή υπηρεσιών όπως των παραπάνω.

Στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο (browser) ο/η χρήστης/-στρια δύναται να επιλέξει τον αποκλεισμό νέων cookies ή να ενεργοποιήσει την εμφάνιση σχετικής ερώτησης κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να μεταφορτωθεί στον σκληρό του/της δίσκο. Ωστόσο η απαγόρευση λήψης αρχείων cookies ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες κατά την επίσκεψη των χρηστών/-στριών στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των επισκεπτών/-τριών ούτε και για τα αρχεία που διατηρούνται σε αυτούς.

Κατά την επίσκεψη των χρηστών/-στριών στην ιστοσελίδα ola-sa.gr, στα cookies που αξιοποιούνται, δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα όπως ταχυδρομικές διευθύνσεις, κωδικοί πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικών καρτών κ.λπ.

Δεν αξιοποιούνται επίσης cookies για την καθοδήγηση των επισκεπτών/-τριών σε διαφημίσεις ή για οποιονδήποτε γενικότερο διαφημιστικό σκοπό του Οργανισμού ή τρίτου.

Τέλος, με την είσοδο του/της επισκέπτη/-τριας στην ιστοσελίδα ola-sa.gr παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των προς αξιοποίηση από τον Οργανισμό cookies (π.χ. Στατιστικά, Marketing κ.λπ.). Προβλέπεται η αυτόματη διαγραφή των cookies κάθε δώδεκα (12) μήνες. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, οι επισκέπτες/-τριες θα καλούνται να επιλέξουν εκ νέου ποια cookies επιθυμούν να αποδεχθούν στη συσκευή από την οποία επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Οργανισμού. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών/-τριών στη σχετική βάση δεδομένων διατηρείται η ημερομηνία αποθήκευσης των επιλογών του/της χρήστη/-στριας.

Είδη cookies

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα cookies που συλλέγονται από τον Οργανισμό, καθώς και οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτά:

ΌνομαΣκοπόςΛήξη
_gaΔημιουργία μοναδικού αναγνωριστικού (ID) που χρησιμοποιείται, από την υπηρεσία Google Analytics, για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον/τους τρόπο/-ους που ο/η χρήστης/-στρια επισκέπτεται την ιστοσελίδα.Δύο (2) έτη
_gatΑξιοποιείται από την υπηρεσία Google Analytics για τον περιορισμό του ρυθμού διαδικτυακών αιτήσεων.Μία (1) ημέρα
_gidΔημιουργία μοναδικού αναγνωριστικού (ID) που χρησιμοποιείται, από την υπηρεσία Google Analytics, για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον/τους τρόπο/-ους που ο/η χρήστης/-στρια επισκέπτεται την ιστοσελίδα.Μία (1) ημέρα
pll_languageΑξιοποιείται για τη διατήρηση της επιθυμητής γλώσσας εμφάνισης της ιστοσελίδας στον/στην επισκέπτη/-τρια.Δώδεκα (12) μήνες
aviaCookieConsentΔημιουργία μοναδικού αναγνωριστικού για την αποδοχή/απόρριψη των απαραίτητων cookies της ιστοσελίδας.Δώδεκα (12) μήνες
pvc_visitsΔημιουργία μοναδικού αναγνωριστικού για τον περιορισμό των διαδοχικών επισκέψεων στην ίδια σελίδα του ιστότοπου.Δώδεκα (12) μήνες

Αξιοποιείται η υπηρεσία Google Analytics, προκειμένου ο Οργανισμός να λαμβάνει στατιστικά στοιχεία που αφορούν την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας ola-sa.gr. Τα συγκεκριμένα στοιχεία διαγράφονται κάθε 2 (δύο) έτη.