ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Με τις διατάξεις του Ν. 2932/01 «Ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 145 Α’), το Λιμενικό Ταμείο Αλεξανδρούπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) μετατράπηκε σε Α.Ε. με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Α. Α.Ε.» και έδρα της Α.Ε. το Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Ο Ο.Λ.Α. Α.Ε. τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση των χώρων της Ζώνης Λιμένα δικαιοδοσίας της (Ν.2932/01, Μέρος 3ο, άρθρο 22, Κεφάλαιο Α’ α.2 – Καταστατικό).

Η οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Οργανισμού διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/27.12.2005) περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.)

Οι λιμένες δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Α. Α.Ε. είναι:

 • ο λιμένας Αλεξανδρούπολης και
 • το αλιευτικό καταφύγιο Μάκρης
 • το λιμάνι Καμαριώτισσας ν. Σαμοθράκης
 • το αλιευτικό καταφύγιο Θέρμων ν. Σαμοθράκης.

Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται:

 • Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η αναβάθμιση, η συντήρηση, η βελτίωση και η ανάπτυξη του λιμένα.
 • Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης επιβατών, οχημάτων, και φορτίων.
 • Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής.
 • Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών και έργων σχετικών με τις δραστηριότητες του Οργανισμού Λιμένα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους και που εντάσσονται στην εθνική λιμενική πολιτική.
 • Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής, του σχεδιασμού και της οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων.
 • Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών μέσω τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού.
 • Η μέριμνα αισθητικής και λειτουργικής διάρθρωσης του λιμένα.
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα και τους τοπικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτης και δεύτερης βαθμίδας.
 • Η εποικοδομητική συνεργασία και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας.
 • Η ανάληψη καθηκόντων «Γενικού Διαχειριστή» των χώρων της Ζώνης Λιμένα στο πλαίσιο του γενικού σχεδιασμού και ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, της χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής για λογαριασμό του Δημοσίου και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
 • Κάθε άλλη δραστηριότητα που είχε ανατεθεί στα Λιμενικά Ταμεία ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.