ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα
Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών

Κανονισμός παροχής υπηρεσιών της Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (ΟΛΑ Α.Ε.) εγκεκριμένος με την υπ’ αριθ. 99/14/28-11-2016 Απόφαση Δ.Σ. ΟΛΑ Α.Ε.
Προβολή/Λήψη αρχείου

Ειδικός Κανονισμός Ελλιμενισμού Μικρών Σκαφών

Ειδικός κανονισμός ελλιμενισμού στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξανδρούπολης, εγκεκριμένος με την υπ’ αριθ. 45/05/28-05-2020 Απόφαση Δ.Σ. της ΟΛΑ Α.Ε.
Προβολή/Λήψη αρχείου

Κανονισμός Προσωρινής Παραμονής Επικίνδυνων Ειδών

Κανονισμός προσωρινής παραμονής επικίνδυνων ειδών στη λιμενική εγκατάσταση «Εμπορικός Λιμένας Αλεξ/πολης» (Αριθ. Λιμενικής Εγκατάστασης IΜΟ: GR932-0002) εγκεκριμένος με την υπ’ αριθ. 61/15/18-07-2022 Απόφαση Δ.Σ. της ΟΛΑ Α.Ε.
Προβολή/Λήψη αρχείου

Regulation on the Temporary Storage of Dangerous Goods

Regulation on the temporary storage of dangerous goods on the port facility “Port of Alexandroupolis” (IMO Port Facility No.: GR932-0002) approved with no. 61/15/18-07-2022 Decision of the Alexandroupolis Port Authority S.A. Board of Directors.
View/Download file