ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Ειδικός κανονισμός ελλιμενισμού στον λιμενίσκο μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξανδρούπολης, εγκεκριμένος με την υπ’ αριθ. 45/05/28-05-2020 Απόφαση Δ.Σ. της ΟΛΑ Α.Ε.