ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Κανονισμός παροχής υπηρεσιών της Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (ΟΛΑ Α.Ε.) εγκεκριμένος με την υπ’ αριθ. 99/14/28-11-2016 Απόφαση Δ.Σ. ΟΛΑ Α.Ε.