ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Κανονισμός προσωρινής παραμονής επικίνδυνων ειδών στη λιμενική εγκατάσταση «Εμπορικός Λιμένας Αλεξ/πολης» (Αριθ. Λιμενικής Εγκατάστασης IΜΟ: GR932-0002) εγκεκριμένος με την υπ’ αριθ. 61/15/18-07-2022 Απόφαση Δ.Σ. της ΟΛΑ Α.Ε.