ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις του προσωπικού της Ο.Λ.Α. Α.Ε. είναι επτά (7) και οι κατέχοντες τις εν λόγο οργανικές θέσεις διέπονται από σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

Οργανικές θέσεις κατά κλάδο:

  • 1 υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού
  • 1 υπάλληλος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • 1 υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού / Λογιστικού
  • 1 υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού / Οικονομικού
  • 1 υπάλληλος ΔΕ Τεχνικών Μηχανολόγων
  • 1 υπάλληλος ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων
  • 1 υπάλληλος ΥΕ Καθαριστών
Σχετικά αρχεία