ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο αντικείμενο «Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Port Authority Liability)», προϋπολογισμού σαράντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ 48.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων καθώς και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο και τους ειδικότερους όρους της υπ’ αριθ. 03/2022 διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-07-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Πλήρης διακήρυξη έχει αναρτηθεί την 18-07-2022 στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 163219-2, στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (www.olasa.gr)