ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Ανακοινώνεται διευκρίνιση / συμπλήρωση εκ παραδρομής παραλείψεων επί των όρων των από 16-02-2022 Προσκλήσεων Δραστηριοποίησης Παρόχων για την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας διαχείρισης και απομάκρυνσης υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της ΟΛΑ ΑΕ., σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα κείμενα Προσκλήσεων που ακολουθούν.

Η διευκρίνιση / συμπλήρωση αφορά στις κατηγορίες Αποβλήτων του Κεφ. Ι των ανωτέρω Προσκλήσεων, ώστε να τελούν σε απόλυτη συμφωνία με το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της ΟΛΑ ΑΕ.

Λόγω της ανωτέρω διόρθωσης, παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους παρόχους μέχρι 15/07/2022.

12-07-2022: ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Βάσει της υπ’ αριθ. 57/14/12-07-2022 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Α. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΑΧΝ469ΗΞΤ-ΚΥΙ), ανακοινώνεται παράταση της προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους παρόχους μέχρι τις 05/08/2022