ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 57/14/12-07-2022 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Α. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΑΧΝ469ΗΞΤ-ΚΥΙ), ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι τις 05/08/2022 η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους παρόχους, στο πλαίσιο:

  • της από 06-06-2022 Πρόσκλησης Εγγραφής σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής – Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας Ο.Λ.A Α.Ε. (ΑΔΑΜ: 22PROC010695986) και
  • της από 06-06-2022 Πρόσκλησης Εγγραφής σε Μητρώο Παρόχων Παραλαβής – Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας Ο.Λ.A. Α.Ε. (ΑΔΑΜ: 22PROC010696063)