ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Ο Ο.Λ.Α. Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά για την επιλογή αναδόχου, για τη σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors & Officers Liability Insurance),  σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.