ΟΛΑ Α.Ε.: Εταιρική ταυτότητα

Το Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. ενέκρινε με την υπ’ αριθ. 31/05/2023 Απόφασή του την έκδοση μίας νέας άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Υ.Σ.Ε.) εντός της χερσαίας ζώνης λιμένων αρμοδιότητας του, για τα έτη 2023-2024, στη θέση που αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο διάγραμμα.

Με την επισυναπτόμενη υπ’ αριθ. πρωτ. 544/10-04-2023 Πρόσκληση, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αιτήσεων χορήγησης της ανωτέρω άδειας Υ.Σ.Ε., έως την 24η Απριλίου 2023, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Γραμματεία της Ο.Λ.Α. Α.Ε. στην Αλεξανδρούπολη, εντός του εμπορικού λιμένα (τηλ. επικοινωνίας: 2551026251, e–mail: secretary@ola-sa.gr).

Επισυνάπτονται υπόδειγμα αίτησης με κατάσταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης.